Üdvözöljük Intézményünk Honlapján.

Áldás, békesség!


Szeretettel köszöntjük honlapunkon!

"Az intézmény feladatának tekinti a nevelés és oktatás keretében a gyermeket művelt, jellemes, keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálni, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni.
Az óvoda és iskola feladata, hogy a református gyermekeket egyházunk hitvalló tagjai, a nem református gyermekeket - vallásuk szabad gyakorlása mellett- saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje."
Az intézmény székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Sport út 22. általános iskola
telephelye: 4900 Fehérgyarmat, József A. u.6. óvoda
Alapító, fenntartó, székhelye: Fehérgyarmati Református Egyházközség
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 29.
Alapító okirat kelte, határozatszám: 11/2011. számú presbitériumi határozat
Fehérgyarmat 2011. április 30.

Felügyeleti szerveink:
Fenntartói felügyelet: Fehérgyarmati Református Egyházközség Presbitériuma
4900 Fehérgyarmat Kossuth tér 29.
Egyházi felügyelet: Tiszántúli Református Egyházkerület Tanügyi Hivatala
4026 Debrecen Kálvin tér 17.

Törvényességi felügyelet: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
4400 Nyíregyháza Hősök tere 5.

Működési területe: országos.
Az intézmény típusa: közös igazgatású, többcélú intézmény
gyermekek napközbeni ellátása
alapfokú nevelési intézmény óvoda
alapfokú nevelési-oktatási intézmény általános iskola

Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy, egyházközségi intézmény.Alaptevékenysége:

Óvoda:
- óvodai nevelés
- iskolai életmódra felkészítés
- sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése
- gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés (szakértői véleménnyel rendelkezők integrált nevelése) és ellátása a következő fogyatékossági típusok szerint
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése
- bejáró gyermekek ellátása
- szervezett intézményi étkeztetés
- kedvezményes óvodai étkeztetés
- pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása
- minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés
- szabadidős programok szervezése, kulturális nevelés
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
- intézményi vagyon működtetése
- óvodai egészségügyi ellátás.

Általános iskola:
- általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon
- általános iskolai iskolaotthonos ellátás
- általános iskolai napközis/ vagy tanulószobai foglalkozás
- sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása
- gyógypedagógiai (konduktiv pedagógiai) nevelés-oktatás a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók integrált nevelése és a magántanulók ellátása a következő fogyatékossági típusok szerint: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése-oktatása
- tehetséggondozás
- különleges helyzetben lévő tanulók nevelése-oktatása, fejlesztő és felzárkóztató oktatás
- hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozás
- diáksport tevékenység
- bejáró tanulók oktatása
- szervezett intézményi étkeztetés
- kedvezményes iskolai étkeztetés
- a tanulók tankönyvellátása
- pedagógus szakvizsga és továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása
- minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés
- szabadidős programok szervezése, kulturális nevelés
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
- intézményi vagyon működtetése
- iskola egészségügyi ellátás
- szabad kapacitás hasznosítása.

Az oktatás munkarendje: nappali rendszerű.


Megosztás