Iskolánkról

Áldás, békesség!


Szeretettel köszöntjük honlapunkon!


"Az intézmény feladatának tekinti a nevelés és oktatás keretében a gyermeket, művelt, jellemes, keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni.
Az óvoda és iskola feladata, hogy a református gyermekeket egyházunk hitvalló tagjává, a nem református gyermekeket - vallásuk szabad gyakorlása mellett- saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje."

Általános iskola:
- általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon
- általános iskolai iskolaotthonos ellátás
- általános iskolai napközis/ vagy tanulószobai foglalkozás
- sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása
- gyógypedagógiai (konduktiv pedagógiai) nevelés-oktatás a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók integrált nevelése és a magántanulók ellátása a következő fogyatékossági típusok szerint: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése-oktatása
- tehetséggondozás
- különleges helyzetben lévő tanulók nevelése-oktatása, fejlesztő és felzárkóztató oktatás
- hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozás
- diáksport tevékenység
- bejáró tanulók oktatása
- szervezett intézményi étkeztetés
- kedvezményes iskolai étkeztetés
- a tanulók tankönyvellátása
- pedagógus szakvizsga és továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása
- minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés
- szabadidős programok szervezése, kulturális nevelés
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
- intézményi vagyon működtetése
- iskola egészségügyi ellátás
- szabad kapacitás hasznosítása.
Az oktatás munkarendje: nappali rendszerű.